اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محمدحسن رازنهان
  • محمدحسن رازنهان 

  • | گروه آموزشی تاریخ |
  • دانشیار
  • اتاق : -
  • شماره تماس : 02634579600-2325
  • پست الکترونیکی : hasan_raznahan [AT] yahoo.com

بیوگرافی

تحصیلات:

کارشناسی تاریخ: دانشگاه شهید بهشتی،1357-1354

کارشناسی ارشد تاریخ: دانشگاه تربیت مدرس،1365-1361

دکترا تاریخ ایران بعد از اسلام: دانشگاه تربیت مدرس،1374-1369

 

سوابق آموزشی:

-(000-1390)تدریس درس تاریخ روابط خارجی ایران در مقطع دکتری

-(000-1380)تدریس درس شناخت روشهای تحقیق در تاریخ،نقد وبرسی تاریخ صفویان تا قاجار،تشیع در آثار مستشرقان؛تاریخ اندیشه سیاسی شیعه،درمقطع کارشناسی ارشد

-(000-1369)تاریخ عثمانی وخاورمیانه،روش تحقیق،کلیات ومبانی تاریخ،تاریخ تحولات سیاسی و..صفویان،تاریخ تحولات سیاسی و..افشار وزند درمقطع کارشناسی

 

فعالیت های اجرائی:

(تاکنون-1387) مدیر گروه تاریخ دانشگاه خوارزمی

(1376-1381)معاون دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه تربیت معلم

 

هدایت پایان نامه های تحصیلات تکمیلی:

(1393)اندیشه سیاسی صوفیان در عصر صفوی رساله دکتری

(1392)برسی تاریخ تحولات سیاسی گرجستان از حمله مغول تاتاسیس حکومت ایلخانان رساله دکتری

راهنمائی 25 پایان نامه ارشد

 

مقالات و کتب

مقالات علمی پژوهشی

-(1394)جهت گیری سیاست خارجی صفویان درمسئله منازعات میان دولت عثمانی واروپا،فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام،سال 7،ش24، 116-83

-(1394)بررسی جرائم اقتصادی در دوره ناصری،فصلنامه پژوهشهای تاریخی،ش28،82-61

-(1394)بازکاوی نقش انگلستان وکمپانی هند شرقی در جدائی افغانستان ،فصلنامه پژوهشهای تاریخی،ص118-97

-(1395)اجامره واوباش وحکومت شاه عیاس صفوی،تحقیقات تاریخ اجتماعی،دوره 6،ش1،80-61

-(1393)اندیشه سیاسی قاضی نورالله شوشتری،پژوهش نامه تاریخ اسلام،ش15،98-67

-(1393)جغرافیای تاریخی ولایت غزنه،پژوهشنامه خراسان بزرگ،ش16،12-1

-(1393)پناهندگی سیاسی در دوره صفویه با تکیه بر پناهندگی الامه تکلو،تاریخ اسلام وایران،ش23،24-5

-(1392)بررسی تحلیل مبانی اعتقادی طریقت بکتاشیه،پژوهش نامه ادیان،ش12،146-123

-(1392)پناهندگی سیاسی در دوره صفویه با تکیه بر پناهندگی خوانین خوارزم ومرو، مطالعات فرهنگی، ش15،29-19

-(1392)بررسی دلائل ناکامی محمد شاه قاجار در اعاده حاکمیت ایران بر شهر هرات،پژوهش های تاریخی،ش1،148-131

-(1391)تحولات سیاسی گرجستان از حمله مغول تا تاسیس حکومت ایلخانان،پژوهش نامه تاریخ اسلام،ش5،52-31

-(1391)شورش قلعه دم دم وچگونگی وعلل آن در عصر شاه عباس ،تاریخ اسلام وایران،ش9،18-1

-(1395)بررسي جايگاه اقتصادي عتبات عاليات در روابط ايران وعثماني در دوره صفويه،پژوهش هاي تاريخي،سال هشتم،پائيز 1395،ش3 

-(1394)ارزيابي نقش مولفه هاي ديني در توان نظامي حمومت صفوي،مطالعات تاريخ اسلام،1394،ش27

-(1395)تحول شهرنشيني اراك در دوره قاجار،جستارهاي تاريخي،سال هفتم،1395،ش14

-(1395)دولت پهلوي اول وتحديد علماي ديني،تاريخ فرهنگ وتمدن اسلامي،سال هفتم،ش22

 

مقالات علمی ترویجی

-(1376)ایلات وتصوفنامه پژوهش فرهنگی،ش4، 120-107

-(1392)تحلیلی بر روابط سیاسی اسماعیلیان نزاری با خلافت عباسی،مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی،ش32، 32-23

-(1392)بررسی نقش وکارکرد طریقت های صوفی در امپراتوری عثمانی با تاکید بر طریقت بکتاشیه،تاریخ اسلام در آینه پژوهش،ش31، 160-129

-(1393)نقش عوامل اقتصادي ،اجتماعي وفرهنگي مذهب شيعه در ساختار شهري ايران در دوره صفويه،تاريخ نو،زمستان 1393،ش9

-(1396)زمينه هاي اقتصادي مهاجرت ايرانيان به هند در عصر صفويه،تاريخنامه خوارزمي،سال پنجم،1396،ش15

-(1380)شاه سوني جلاليان وحكومت صفويه،رشد آموزش تاريخ،زمستان 1380،ش15

-(1394)رضاشاه ومدرنيزاسيون،تاريخنامه خوارزمي،پائيز94،ش14

-(1379)شاردن پس از ايران،كتاب ماه تاريخ وجغرافيا،1379،ش37-38 

-(1380)نقد وبررسي كتاب تاريخ عالم آراي عباسي درنگاهي به چاپ جديد،كتاب ماه تاريخ وجغراقيا،1380،ش50

 

مقالات ترجمه شده

-(تلاش تیموریان برای حفظ خراسان)کیهان فرهنگی،ش191، 39-37

-(1388)نزاع وبحران در ایل بزرگ استاجلو)کتاب ماه تاریخ وجغرافیا،ش142، 20-16