اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

فاطمه جواهری

بیوگرافی

تحصیلات:

لیسانس: كارشناسي پژوهشگري علوم اجتماعي ـ دانشگاه شهيد بهشتي (66-1362(

فوق لیسانس: كارشناسي ارشد جامعه شناسي ـ دانشگاه تربيت مدرس (72-1367(

دکترا: دكترای جامعه شناسي ـ دانشگاه تربيت مدرس (80 –1373)

 

موقعیت شغلي 

- دانشیار پایه 23  گروه جامعه شناسي دانشگاه خوارزمی

- وضعیت استخدامی: قطعي رسمي

- نشانی محل کار: مفتح جنوبی، دانشگاه تربیت معلم، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه جامعه شناسی

- تلفن و فاکس دفترکار: 88830860

ایمیل: javaherm@yahoo.com

سوابق آموزشی

ـ (...- 1382) تدریس دروس زبان تخصصی، كاربرد كامپيوتر، سمینار جامعه شناسي ‌ارتباطات و جامعه شناسی پزشكي در مقطع کارشناسی ارشد. 

ـ (...- 1375)  تدریس دروس جامعه شناسی ‌ارتباطات، جامعه شناسی جوانان، جامعه شناسی پزشكي، زبان تخصصی و كاربرد كامپيوتر در مقطع کارشناسی. 

فعالیت های اجرایی

ـ (...ـ 1392) معاون پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خوارزمی

ـ (1391ـ 1384) مدیر گروه جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم )

ـ (1384ـ1381) معاون گروه جامعه شناسي دانشگاه خوارزمی (تربيت معلم)

تقدیر ها و نشان های علمی

ـ (1384) پژوهشگر برگزیده دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم).

ـ (1384) استاد نمونه دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم).

ـ (1383) انتخاب پژوهش بررسی نگرش ها، رفتار و آگاهی های دانشجویان دانشگاههای دولتی تحت پوشش وزارت علوم  به عنوان پژوهش فرهنگی شایسته تشویق.

ـ (1382) لوح تقدیر برای مقاله برتر (مشترک با آقای دکتر سراج زاده ) در همایش اشتغال ونظام آموزش عالی کشور. 

برگزاری/ شرکت در كارگاه آموزشي

ـ (1393) طراحی کارگاه تعامل نظریه و روش شناسی در حوزه علوم انسانی – اجتماعی، با حضور پروفسور سید فرید العطاس، دانشگاه خوارزمی.

ـ (1390)  طراحی کارگاه آشنایی با روش فرا تحلیل، گروه جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم).

ـ (1388)  طراحی کارگاه تحلیل گفتمان، گروه جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم).

ـ  (1383) شركت دركارگاه آموزش پيشرفته اينترنت در دانشگاه خوارزمی (تربيت معلم).

ـ (1381) شركت در كارگاه آموزشي تقويت مهارت هاي آموزشي روش تدريس، برگزار كننده دفتر نظارت و  ارزشيابي دانشگاه تربيت مدرس.

ـ (1379)  شركت دركارگاه آموزشي تحليل ساختاري بر اساس برنامه لیزرل در دانشگاه شهيد بهشتي.

هدایت پايان نامـــه های تحصیلات تکمیلی  

- (1392) تأثیرات اشتغال و تحصیلات زنان برساختار قدرت در خانواده ومشارکت در جامعه

- (1392) بررسی گرایش به ارتباط خارج از چارچوب از دواج با جنس مخالف در بین دانشجویان

- (1390) بررسی نگرش به زیبایی و عوامل فرهنگی اجتماعی مرتبط با آن در سطح شهر تهران

- (1390) بررسی نگرش به مرگ وعوامل اجتماعی موثربرآن دربین سالمندان تهرانی

- (1390) مطالعه عوامل اجتماعی موثربر گرایش به ارزش های نوگرایانه در بین زنان تهرانی

- (1390) بررسی تأثیرسواد رسانه ای بر آسیب های فضای مجازی

- (1389) تلقی بیمارانگارانه از اعتیاد و عوامل مرتبط با آن

- (1388) بررسی رضایت شغلی پزشکان

- (1388) بررسی تعیین کننده های اجتماعی وضعیت سلامت دربین بیماران بستری دربیمارستان امام خمینی تبریز

- (1387)  بررسی تأثیر اشتغال بر کیفیت زندگی زنان شاغل

- (1387) بررسی الگوی رابطه پزشک – بیماردر شهر تهران

- (1387) تحلیل متن موسیقی های زیر زمینی درایران و بررسی علل گرایش جوانان به این موسیقی

- (1387) مطالعه جامعه شناختی ناباروری در بین مراجعه کنندگان به مرکز ناباروری یزد

- (1387) بررسی کیفیت زندگی افراد تراجنسیتی

ـ (1386) بررسی رضايت از زندگي و عوامل اجتماعی موثربرآن

ـ (1386) بررسی رابطه سبک زندگی دانشجویان با میزان دینداری و پایگاه اقتصادی- اجتماعی آنها

- (1386) مطالعه جامعه شناختی تشکل های صنفی

ـ  (1385) اينترنت و سرمايه اجتماعي

ـ (1384) اعتماد اجتماعي و رسانه هاي جمعي

ـ (1379) بررسي جامعه شناختي شيوه هاي مرسوم تبليغ دين

مقالات و کتب

مقالات به چاپ رسیده در مجلات علمی پژوهشی

- (1393) واکاوی موضوع شفاف سازی خطاهای پزشکی: تحلیل وضعیت نهاد پزشکی ایران، مجله مطالعات اجتماعی ایران، دوره هشتم، شماره 1، ص: 48-22

- (1392) نظریه پردازی مبنایی دلالت های فرهنگی تنوع پوشش های زنانه درشهر تهران(مشترک با شیوا علینقیان و محمود شهابی)، مجله مطالعات اجتماعی ایران، دوره هفتم، شماره 4.

- (1392) آزمون اثر دینداری بر سلامت در میان نمونه ای از دانشجویان، (مشترک با دکترسیدحسین سراج زاده و سمیه ولایتی) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دانشگاه اصفهان، شماره 24.

- (1391) موسیقی زیرزمینی، بازنمای دغدغه های اجتماعی جوانان، (مشترک با دکترسیدحسین سراج زاده و سمیه شکفته) مجله مطالعات فر هنگ – ارتباطات، شماره 13.

- (1390) پیامدهای اجتماعی اختلال هویت جنسی: بررسی سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی تغییرجنس‌خواهان در ایران (مشترک با مرتضی حسین زاده)، مجله مطالعات اجتماعی ایران، شماره 3.

- (1390) اینترنت، جوانان و نظم جامعه: تحلیل ثانویه تحقیقات موجود، (مشترک با لیلا باقری)، مجله تحلیل اجتماعی، دانشگاه شهید بهشتی، شماره 4/60.

ـ (1389) اعتیاد به مثابه بیماری: نگرش نمونه ای ازساکنان شهرتهران نسبت به بیماری انگاری اعتیاد، مجله بررسی مسائل اجتماعی ایران، (مشترک با دکترسید حسین سراج زاده و فریق میروقشلاق) سال اول، شماره چهارم وپنجم، زمستان.

ـ (1389) تحلیل اثرات اشتغال زنان بر کیفیت زندگی آنان: مطالعه موردی زنان شاغل در وزارت جهاد کشاورزی، مجله پژوهش زنان، ( مشترک با دکترسید حسین سراج زاده و ریتا رحمانی) شماره 2، تابستان.

ـ (1387) بررسی مشکلات شغلی زنان هیئت علمی دانشگاه، مجله پژوهش زنان، تابستان، شماره 21.

ـ (1387) مهاجرت علمی: بررسی علل گرایش دانش آموختگان رشته های غیر جامعه شناسی به تحصیل درشته جامعه شناسی، مجله جامعه شناسی ایران، زمستان، شماره 4و3.

ـ (1386) کندوکاو در آثار قشربندی جامعه: بررسی تأثیر پایگاه اجتماعی- اقتصادی برگرایش ها ورفتار آنان،  پژوهشنامه علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی، ویژه نامه جامعه شناسی شماره 53.

ـ (1386) تأثیر استفاده از اینترنت برسرمایه اجتماعی و انسانی، (مشترک با لیلا باقری) مجله  دانشكده ادبيات و علـوم انساني دانشگاه تربيت معلم تهران، شماره 59-58.

ـ (1385) اختلال هویت جنسی و ابعاد اجتماعی آن: بررسی پدیده نارضایتی جنسی در ایران، (مشترک با زینب کوچکیان)، مجله رفاه اجتماعی، شماره 21.

ـ (1385) برابری گرایی جنسیتی درمیان دانشجویان ومتغیرهای زمینه ای ونگرشی مرتبط با آن، (مشترك با دكتر سيد حسين سراج زاده)، مجله جامعه شناسي ايران، شماره 2.

ـ (1384) جلای وطن: بررسی عوامل مؤثر برگرایش دانشجویان به مهاجرت به خارج از کشور، (مشترك با دكتر سيد حسين سراج زاده) مجله دانشكده ادبيات وعلوم انساني دانشگاه تربیت معلم ، شماره 51-50، ویژه نامه علوم اجتماعی 2.

ـ (1383) موانع كارآفريني زنان (مشترک با سرور قضاتی)، مجله جامعه شناسي ايران، سال 5 ، شماره 2.

ـ (1381) مطالعه جامعه شناختي پديده دعانويسي در ايران، مجله دانشكده ادبيات وعلوم انساني دانشگاه شهيد بهشتي، شماره 35.

ـ (1381) طب جايگزين و بررسي علل گرايش به آن از ديدگاه جامعه شناسي، مجله دانشكده ادبيات و علـوم انساني دانشگاه تربيت معلم تهران، شماره 39ـ35.

ـ (1381) چالش هاي تغييرسازماني: بررسي پيامدهاي انتقال دانشگاه تربيت معلم از تهران به کرج، مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تربيت معلم، شماره 44.

مقالات به چاپ رسیده در سایر مجلات 

-(1391) توطئه روشنایی، تناقض های جامعه اطلاعات، (ترجمه مشترک با خبات رسول پور) کتاب ماه علوم اجتماعی، شماره 54-53

ـ (1387) بدن و دلالت های فرهنگی اجتماعی آن، نامه پژوهش فرهنگی: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، شماره 9.

ـ (1383) خرافات: چاره جویی دینی برای حل مشکلات، مجله فرهنگ کرمانشاه، شماره 7-6.

ـ (1382) تأملي در انديشه مرتون درباب بروكراسي، رشد علوم اجتماعي، شماره 3.

ـ (1381) تأملي درمسئله بحران علم در ايران، كتاب ماه علوم اجتماعي، شماره 59 ـ 58.

ـ (1381) بررسي علل گرايش بيماران به دعانويسي و پيامدهاي آن، نامه پژوهش فرهنگي: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، شماره 4.

ـ(1378) پـژوهشي در قلمرو جـامعه شناسي سازمانـها ، كتاب ماه علوم اجتماعي ، شماره 24ـ23 .

ـ (1378) آناتومي جامعه، كتاب ماه علوم اجـتماعي، شماره 25.

مقالات خارجی ISI

- The Study on Transsexuality in Iran, Iranian Studies, Vol: 43, No.3(2010) ISI.

 

- Prayer Healing: An Experiential Description of Iranian Prayer Healing, Journal of Religion & Health, Vol: 45, No. 2(2006)ISI.

کتاب

- (1394) بررسی وضعیت تن فروشی زنان درشهر تهران (مشترک با مینا هلالی ستوده)، در کتاب مجموعه مقالات زنان و زندگی شهری، مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهرتهران.

- (1394) گزارش وضعیت اجتماعی زنان درایران 1390-1380، (به عنوان گردآورنده و مدیر طرح) تهران: نشرنی.

ـ (1384) نگرش ها و رفتار دانشجویان  خلاصه یافته های یک پژوهش پیمایشی، تهران: دفتر برنامه ریزی اجتماعی ومطالعات فرهنگی وزارت علوم وتحقیقات وفناوری، نفر اول دکتر سید حسین سراج زاده.

ـ (1383) دايره المعارف آموزش عالي، مدخل دانشگاه و فرهنگ علمي، تهران: وزارت علوم، تحقيقات وفناوري.

شـركت در سمينارهای داخلی وخارجی

ـ  (1394) سخنرانی با عنوان: توانمندسازی زنان و خانواده در ایران، برای شرکت در کارگاه توانمندسازی زنان از طریق برنامه های تنظیم خانواده و مداخله در توسعه اقتصادی، اندونزی: جوگ جاکارتا (2015).

ـ  (1394) سخنرانی: چالش های خانواده در ابرشهرتهران، تایوان، تایپه: آکادمی سینیکا (2015).

ـ  (1393) سخنرانی: زنان تحصیل کرده اما فاقد توانمندی، اسپانیا: مادرید، دانشگاه اتاناموس(2014).

ـ  (1390) سخنرانی: زن، زیبایی و دین در جامعه ایران، اتریش، گراتز: دانشگاه گراتز(2012).

 ـ (1389) سخنرانی: پیامدهای استفاده جوانان ایرانی از اینترنت، سوئد، لینشوپینگ: بنیاد اروپایی علوم(2010).

ـ (1388) سخنرانی: علل گرایش دانش آموختگان سایر رشته ها به ادامه تحصیل در جامعه شناسی در مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته جامعه شناسی، ارمنستان، ایروان: دانشگاه ایروان (2009).

ـ (1385) سخنرانی: وضعیت ایدز در ایران، آفریقای جنوبی، پروتوریو: مرکز پژوهش های علوم اجتماعی(2007).

ـ (1383) سخنراني: بررسي پديده تغييرجنس خواهي در ايران، تایلند، بانکوک: سمينار جنسيت و حقوق در آسيا در دانشگاه تايلند(2004).

ـ (1382) سخنراني: رسانه هاي جمعي و بحران هويت، دانشگاه مازندران . 

ـ (1382) ارائه مقاله: گرايش هاي شغلي دانشجويان دانشگاههاي دولتي ايران، (مشترك با دكترسيدحسين سراج زاده) سمینار اشتغال در دانشگاه تربيت مدرس.

ـ (1381) سخنراني: بررسي موانع كارآفريني زنان درايران، سمينار كارآفريني: دانشگاه شيراز.

ـ (1380) سخنراني: بررسي پـديـده دعا نويسي وارتباط آن با خرافات درسمينار خرافات و موهومات، برگزار كننده اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي استان كرمانشاه.

ـ (1380) سخـنراني: بررسي علل گـرايش و پيامد هاي كـاربرد دعـانـويسي در امر درمان در واحد باز آموزي مـدون روانپزشـكي براي پزشكـان عـمومي برگزار كننده انجمن علمي روانپـزشكان بـا همكـاري دانشگاه علـوم بهزيستي و توانبخشي.

فرصت مطالعاتی

- (1388-1387) سفر 6 ماهه به انگلستان وهمکاری با دانشگاه Royal Holloway   لندن

همكارهاي علمی بـا سازمـانها

- (... - 1394) مدیر مسئول دوفصلنامه مجله مسائل اجتماعی ایران، دانشکده  ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خوارزمی.

- (... - 1391) عضو هيئت تحريريه مجله کاوش های جامعه شناختی دانشگاه مازندران، دانشگاه مازندران.

- (1389) عضو کمیته علمی همایش سلامت شهری، دانشگاه علوم پزشکی ایران و معاونت اجتماعی شهرداری تهران.

- ( ... - 1387) عضو گروه جامعه شناسی پزشکی انجمن جامعه شناسی ایران.

ـ (86 - 1385) عضو هيئت تحريريه فصلنامه علمی - پژوهشی جوانان ومناسبات نسلی، پژوهشكده علوم انساني و اجتماعي جهاد دانشگاهي.

ـ ( ـ 1385) عضو هيئت تحريريه مجله علمی پژوهشی مسائل اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خوارزمی.   

ـ (1383) عضو كميته علمي همايش گسست نسلي، مجري همایش پژوهشکده علوم انسانی اجتماعی جهاد دانشگاهي.

ـ ( ـ 1383) عضو هيئت تحريريه مجله علمی پژوهشی جامعه شناسي ايران، انجمن جامعه شناسی ایران . 

ـ (1383ـ1381) عضو شوراي علمي گروه پژوهشي جامعه شناسي در پژوهشكده علوم انساني و اجتماعي جهاد دانشگاهي.

ـ (1382 ـ1381) عضوهيئت تحريريه نشريه نامه پژوهش فرهنگي: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.

ـ (1382ـ1380) همكاري با معاونت پـژوهـشي وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي داوري و ارزيابي جهت گزينش پژوهش هاي برتر سال .

ـ (1383ـ 1382) همكاري با دفتر برنامه ريزي و تأليف كتب درسي آموزش و پرورش درزمينه ارزيابي كتاب علوم اجتماعي دبيرستان.

ـ ( 1383ـ1380) مشاورعلمي بخش مديريت پژوهش ونظرسنجي معاونت بازرسي سـازمان اتكا.

- ( ....- 1378)  عضویت درانجمن جامعه شناسی ایران.

ـ (1380 ـ 1378) همكاري با  پژوهشگاه علوم انساني، دبيرخانه شوراي بررسي متون و كتب  علوم انساني در زمينه  ارزيابي كتب درسي جامعه شناسي در دانشگاهها.

ـ (1375ـ1374) عضویت در شورای دفتربرنامه ريزي وتأليف كتب درسي آموزش و پرورش در زمينه ارزيابي و داوری كتاب های علوم اجتماعي دبيرستان.

فعالیت های پـژوهـــشی

- (1394) مدیر ومجری طرح : ارزیابی سیاست های فرهنگی در دانشگاههای دولتی کشور،  به سفارش دفتر معاونت فرهنگی - اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

- (1393) مجری طرح: سنجش نگرش ها، ارزش ها ورفتارهای دانشجویان دانشگاههای دولتی کشور، به سفارش پژوهشکده مطالعات فرهنگی وبرنامه ریزی اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات وفناوری(مدیرطرح آقای دکترسراج زاده).

ـ (1392) مجری طرح: بررسی وضعیت اجتماعی زنان درایران طی دهه 1380-1390، به سفارش موسسه رشد، حمایت و اندیشه(رحمان).

ـ (1390) مجری طرح: بررسی تأثیرات افزایش تحصیلات دانشگاهی زنان در ایران با تکیه بر روش آینده پژوهی، با حمایت شورای فرهنگی اجتماعی زنان.

ـ (1390) مجری طرح: بررسی وضعیت تن فروشی زنان در شهر تهران، به سفارش معاونت فرهنگی- اجتماعی شهرداری تهران.

ـ  (1386) مجری طرح: بررسی علل گرایش دانش آموختگان رشته های دیگر به ادامه تحصیل در مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته جامعه شناسی، با حمایت معاونت پژوهشی دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم سابق).

ـ (1383) همکارطرح: بررسي گرايش هاي فرهنگي اجتماعي و رفتار نابهنجار دانشجويان دانشگاه تهران، به سفارش معاونت دانشجويي دانشگاه تهران.

ـ (1383) همکارطرح: بررسي مشكلات شغلي زنان هيئت علمي دانشگاههاي ايران، به سفارش دفترمطالعات اجتماعي و برنامه ريزي فرهنگي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.

ـ (1383 ـ1381) همکار طرح: پيمايش سنجش نگرش ها، رفتارها و آگاهي هاي دانشجويان دانشگاههاي دولتي، به  سفارش دفترمطالعات اجتماعي وبرنامه ريزي فرهنگي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري(مدیرطرح آقای دکترسراج زاده).

ـ (1381) مجری طرح: بررسي وضعيت پخش مستقيم برنامه هاي تلويزيوني از طريق ماهواره در ايران: مطالعه موردي هفت پژوهش، به سفارش پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.

ـ (1377 ) همکارطرح: بررسي قابليت هاي راديو از ديدگاه جامعه شناسي، به سفارش مركز تحقيق و توسعه صـداي جمهوري اسلامي ايران.

ـ (1374 ) همکار طرح: بررسي تأثير پخش فيلـم به زبان هاي محلي، بـه سفـارش مركز مطالعـات و تحقيقات رسانه ها، معاونــت مطبوعاتي وتبليغاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.

 

دروس ارائه شده

نام درس
 
هیچ درسی یافت نشد.
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هیچ درسی یافت نشد.
نمایش 0 نتیجه