منو های اصلی
Skip to Content

سرخط خبرها سرخط خبرها

"وضعیت نظریه پردازی علوم اجتماعی در ایران" با حضور دکتر مسعود گلچین

گروه علوم اجتماعی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی برگزار می کند: "وضعیت نظریه پردازی علوم اجتماعی در ایران"

با حضور:

دکتر محمد حریری اکبری(هیئت علمی دانشگاه تبریز): چیستی نظریه و علت وجودی آن

دکتر فرهنگ ارشاد(هیئت علمی دانشگاه چمران اهواز): بررسی وضعیت نظریه پردازی علوم اجتماعی در ایران براساس پارادایم یک پارچگی عاملیت ساختار

دکتر محمد حسین پناهی(هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی): گفتمان بومی سازی علوم اجتماعی در جهان سوم

 

پرسش و پاسخ با حضور: دکتر مسعود گلچین(عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی)

 

زمان: پنج شنبه، 11 آبان 1396، ساعت: 9 الی 12

مکان: بزرگراه کردستان، خیابان دکتر صادق آئینه وند(64 غربی)،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سالن حکمت