منو های اصلی
Skip to Content

سرخط خبرها سرخط خبرها

نشست علمی" از جامعه شناسی فرهنگی تا سیاستگذاری فرهنگی" توسط خانم دکتر باقری

در نشستی که تحت عنوان از جامعه شناس فرهنگی تا سیاست گذاری فرهنگی(علم بین رشته ای،دفاعیه ای برای گذار جامعه شناسی) در تاریخ اول دیماه 1395 با سخنرانی دکتر شهلا باقری(عضو هیات علمی گروه جامعه شناسی) برگزار شد، ماهیت بحث  در خصوص سیاستگذاری با توجه به فرهنگ ودر زمینه و بستر فرهنگ بود..
مباحث ذکر شده در این نشست را به طور خلاصه در این گزارش ذکر می کنیم.
 پدیده " چرخش فرهنگی "درسیر تاریخی علوم اجتماعی و انسانی نقطه عطف مهمی تلقی میشود بطوری که قادر بوده جایگاه فرهنگ را در ادبیات علوم اجتماعی به سطح متغیر مستقل در تحلیل پدیده های اجتماعی و انسانی مبدل نماید که در حال حاضر در فرانظریه "جامعه شناسی فرهنگی" چنین است و فرمول فرد و جامعه  با بینیت  فرهنگ ، تغییر یافته  وتوضیح داده می شود .به طور خاص در چرخش فرهنگی، اهمیت موضوع فرهنگ در صحنه نظری  وعملی جهان گوشزد میشود و این که این موضوع قادر هست که از موجودیت امر فرهنگی  در برابر امر اجتماعی  پرده برداری میکند. عبارت دیگر در چارچوب تحلیلی جامعه شناسی، مکانتی  به فرهنگ داده میشود که متغییرهای اجتماعی را در جایگاه یک متغییر وابسته و نه به عنوان یک مستقل قرار میدهد و تحلیل می کند.‌.
از سوی دیگر ما با شرایطی در وضعیت جامعه شناسی مواجه ایم  که مطابق با بیانیه و گزارش جهانی جامعه شناسان ( کمیسیون گلبنکی 1996)  درباره ی بازسازی علوم اجتماعی بحث  وتاکید می شود و گفته می شود که وضعیت رشته های علوم اجتماعی در بحران است(افول مدرنیته، غیر کاربردی بودن جامعه شناسی، عدم پیوند نظریه و عمل و ...) .ایده ی این کمیسیون و جامعه شناسان  این است که  علوم اجتماعی واحدی ایجاد شود و تکثررشته های علوم اجتماعی  منجر به تک ساحتی شدن امر حیات اجتماعی انسان  ونیزدستاورد های نهایی ساحت اجتماعی بشرو مطالعه علمی ان شده است.از جمله پیشنهادهائی که این گزارش جهانی میدهد ان است که موضوعات اجتماعی وانسانی در قالب رشته های بین رشته ای  و  گروه های تیمی چند رشته ای تاسیس و دنبال شود.
قسمت سوم بحث نیز با این موضوع تکمیل گردید که رشته سیاستگذاری فرهنگی که در دانشگاه خوارزمی و در ایران در بدنه رشته های علمی جامعه شناسی و علوم اجتماعی ورود پیدا کرده و در سطح دکتری در دانشگاه ما دانشجو پذیرفته ، با رویکرد پیوند"نظریه "و عمل ونزدیکی" فرهنگ واجرا "، بنیان گذاری و اجرا شده است و در نظر و عمل مبتنی بر دستاوردهای چرخش فرهنگی و گزارش جهانی علوم اجتماعی (گزارش گلبنکی) است و قابلیت یک رشته بومی ونوعی جامعه شناسی بومی را دارد ولازم است مورد تقویت و حمایت مسئولان گروه و دانشگاه قرار گیرد و با رکود وتعطیلی مواجه نشود وحداقل  به عنوان یک صدا  به آن به ان مجال طرح و گسترش داده شود. .
دو سوال  از سوی شرکت کنندگان این نشست مطرح شد که از عمده ترین انها این بود که : در جامعه ما جامعه شناسی یک ذات باوری دارد که اگر از حیطه ان خارج شویم،اطلاعات و بررسی ها غیر علمی تلقی می شوند وراه را برای بررسی های متنوع می بندد.