سرخط خبرها سرخط خبرها

شيوه نامۀ اعطاي پايه تشويقي اعضاي هيأت علمي

در اجراي بند 1 از مادۀ 53 آئين نامۀ استخدامي اعضاي هيأت علمي مصوب 91/4/10 شيوه نامۀ اعطاي پايه تشويقي به اعضاي هيأت علمي به شرح زير ابلاغ مي شود. هر دانشكده بايد مطابق مفاد اين شيوه نامه در مهر ماه هر سال افراد واجد شرايط اخذ پايه تشويقي را به معاونت آموزشي معرفي كند.

1- در هر گروه آموزشي اعضاي هيأت علمي داراي بالاترين امتياز پژوهشي در سه سال متوالي 
( براساس فرم امتيازات ترفيع سالانه صادرشده ازطرف معاونت آموزشي دانشگاه) تعيين و به دانشكده معرفي ‌شود.

2- دانشكده با بررسي دقيق امتيازات در شوراي آموزشي _ پژوهشي ودر نظر گرفتن ساير مقررات، درهرسال صرفاً 10% از اعضاي هيأت علمي خود را از بين افراد معرفي شدۀ گروه­هاي آموزشي مطابق جدول ذيل به معاونت آموزشي معرفي نمايد:

3- به افراد حائز شرايط، پس از بررسي و تائيد كميته ترفيعات، پايه تشويقي اعطا مي شود. ساير شرايط اعطاي پايه تشويقي به قرار زير است:

- پايۀ تشويقي صرفاً به اعضاي هيأت علمي شاغل با وضعيت استخدامي رسمي اعطا مي­شود.

- هر يك از اعضاي هيأت علمي حد اكثر مي تواند سه پايۀ تشويقي دريافت كند، بنابر این افرادي كه قبلا سه پايۀ تشويقي دريافت كرده­اند، مشمول اين شيوه نامه نخواهند بود.

- فاصلۀ زماني بين هر دو پايۀ تشويقي حداقل 5 سال است.

نام و نام خانوادگي

گروه آموزشي

مرتبه علمي

امتيازات پژوهشي (بر اساس فرم امتيازات ترفيع سالانه)

سال اول

سال دوم

سال سوم

مجموع امتيازات سه سال