منو های اصلی
Skip to Content

سرخط خبرها سرخط خبرها

شماره جديد (سال ششم شماره 2، زمستان 1394) مجله مسائل اجتماعي، مجله علمی پژوهشی گروه جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی،منتشر شد

شماره جديد (سال ششم شماره 2، زمستان 1394) مجله مسائل اجتماعي، مجله علمی پژوهشی گروه جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی، با مقا له هاي زير منتشر شد:
•    تأثير سرماية اجتماعي خانوادگي بر انحرافات اجتماعي/ سيد مهدي اعتمادي‌فرد، بهنام لطفي خاچكي، منصوره مهديزاده

•  اسيدپاشي بر اساس تجربة قربانيان: بستر، زمينه ها و پيامدها/ محمد سبزي خوشنامي، الهام محمدي، حميدرضا خانکه، فردين عليپور

•  سازوکارهاي اعتماد در فيسبوک/ حميد عبداللهيان، مهين شيخ انصاري

•  بررسي نقش يادگيري اجتماعي در تقلب دانشگاهي /اکبر عليوردي نيا، حيدر جانعليزاده،  سجاد عمراني دهکهان

•  تحليل جامعه‌شناختي تأثير بي¬نظمي در خانواده بر خشونت خانگي زنان عليه مردان/ علي اصغر فيروزجائيان،  نادر رازقي، زهرا رضايي

•  تحليل جامعه شناختي مديريت پسماند بيمارستاني با تأکيد بر وضعيت توسعه يافتگي در ايران/ سيمين کاظمي، صادق صالحي

•   تجارب زيستة دختران شاغل 30 تا 49 سال از تجرد/ ثريا معمار، مهين يزدخواستي

•  پديدارشناسي تجربة گناهان جنسي/ سعيده ميرابي، علي يوسفي،  غلامرضا صديق اورعي

•  فراتحليل عوامل مؤثر بر ترس از جرم در پژوهش‌هاي ايراني/ محسن نيازي، محسن شاطريان، حسن بابايي, محمد صديق محمدي

•  جامعة ايران در مقاله¬هاي علمي-پژوهشي علوم اجتماعي (معرفي کتاب)/ احمد بخارايي، کريم علي¬کرمي

•  فرنچ تئوري و آواتارهايش: نقدي بر آماس تئوريک پسامدرنيسم (معرفي کتاب)/ محمد روزخوش

متن کامل مقاله‌ها در سايت مجله  به آدرس http://ijal.khu.ac.ir  در دسترس است.