منو های اصلی
Skip to Content

سرخط خبرها سرخط خبرها

دومين همايش ضرورت گفتگو در علوم انساني: جهاني شدن و علوم انسانی - اجتماعي ایران

 

دومين همايش ضرورت گفتگو در علوم انساني: جهاني شدن و علوم انسانی- اجتماعي ایران

The Second International Conference on the Need for Dialogue in the Humanities: Globalization, Humanities and Social Science in Iran

 

 

معرفي همايش 

پيرو برگزاري اولين همايش بين المللي "ضرورت گفتگو درعلوم انساني: مطالعات ميان رشته   اي" که توسط دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه خوارزمي در 26-25 آذرماه سال 1394 برگزار شد و با تکيه بر تجربيات حاصل از آن، درنظر است دومين همايش با محوريت موضوع "جهاني شدن علوم انسانی- اجتماعي" در ارديبهشت سال 1396 تشکيل شود.

 

ضرورت و اهميت

فرايند جهاني شدن واقعيت انکارناپذير زمان معاصر است. اين پديده که از وجوه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي وسياسي مختلفی برخورداراست مباني معرفت شناسي، انسان شناسي، هستي شناسي و روش شناسي دانش بشر را متحول مي سازد و در قلمرو، کارکرد و محتواي نظام هاي علمي تغييراتي ايجاد مي کند.

به اين دليل ضروري است همه علوم نسبت خود را با تحولات حاصل از جهاني شدن تعريف و تعيين نمايند. اين ضرورت در مورد علوم انساني- اجتماعي که ربط وثيقي با مديريت امور انساني، تنظيم مناسبات اجتماعي و مطالعه نهادها و ساختارهاي جامعه دارد، بيشتر اهميت پيدا مي کند. پرداختن به پديده جهاني شدن در حاليکه طي سال هاي اخير در ايران نهضت بومي سازي علوم انساني مدنظر قرار گرفته، ضرورت بيشتري پپدا مي کند.

برگزاري مجموعه اي از نشست هاي تخصصي باعث خواهد شد انديشمندان حوزه علوم انساني- اجتماعي ضمن به اشتراک گذاشتن رويکردها ومنظرهاي فکري خود، به شيوه اي فعالانه ظرفيت هاي علوم انسانی- اجتماعي ايران را براي مواجهه با پدیده جهاني شدن مجهز سازند.  

 

مأموريت همايش

 • فراهم آوردن زمينه اي براي تعاطي افکار و تشريک مساعي ميان انديشمندان علوم انساني-اجتماعي کشور

 • شناسايي نسبت ميان جهاني شدن و علوم انساني- اجتماعي ايران

 • موضع گيري فعالانه در برابر پيامدهاي جهاني شدن علوم اجتماعي

 • افزايش تعامل علمي دانشگاه خوارزمي با نهادهاي علمي داخلي و بين المللي 

 

محورهاي موردنظر

 • تفاوت علوم انسانی-  اجتماعي جهاني، بين المللي، محلي و محلي- جهاني

 • تأثیر جهانی شدن بر نقش و کارکرد انديشمندان علوم انسانی- اجتماعي ایران 

 • نسبت ميان علوم انسانی - اجتماعي جهاني و علوم انسانی - اجتماعي ايران  

 • ظرفیت های علوم انسانی - اجتماعي ايران در جهت توليد يک دانش بومي/ محلي

 • گفتمان های جهاني شدن و علوم انسانی - اجتماعي ایران

 • چالش های جهانی شدن برای علوم انسانی- اجتماعی ایران

 •  

حاميان همايش

 • شبکه جهاني علوم اجتماعي و انساني(World Social Sciences and Humanities Network)

 • انجمن بين المللي جامعه شناسي(International Sociological Association)

 • شوراي علوم اجتماعي عرب (Arab Council for Social Sciences)

 • انجمن جامعه شناسي ايران

 •  انجمن ایرانی مطالعات
  فرهنگی و ارتباطات

 • پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي وزارت علوم

 • پژوهشکده فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

 

شوراي سياستگذاري

 •  رياست دانشگاه، معاون پژوهشي دانشگاه، رئيس دانشکده علوم انساني-اجتماعي، معاون پژوهشي دانشکده ادبيات وعلوم انساني، رئيس انجمن جامعه شناسي ايران، دبيرخانه دائمي همايش.

 

دبیر اجرایی

- آقای دکتر رسول رسولی پور و آقای دکتر سید جواد میری

 

دبير علمي

دبير اجرايي دکتر رسول رسولي پور، دبير علمي دکتر فاطمه جواهري

 

زمانبندي ارسال و دريافت مقالات

 • ارسال چکيده مقاله: 10اسفند 1395

 • اعلام نتيجه داوري درباره چکيده مقاله: 25 اسفند 1395

 • حداکثر زمان ارسال متن کامل مقاله: 30 فروردين1396

 

راه تماس

لازم است برای ارسال چکیده مقالات به آدرس  http://icgssh.khu.ac.ir مراجعه نموده و از بخش ارسال مقاله به ارسال چکیده مقالات خود اقدام نمایید.

 

شماره تماس ، دانشکده علوم انسانی - اجتماعی دانشگاه خوارزمی: 88306651-021