منو های اصلی
Skip to Content

سرخط خبرها سرخط خبرها

ترجمه کتاب متفکران کلاسیک رفاه - دکتر کرم حبیب پور

کتاب متفکران کلاسیک رفاه اثر ویک جورج توسط جناب آقای دکتر کرم حبیب پور ترجمه و توسط انتشارات دانشگاه خوارزمی منتشر شده است.

 

کتاب «متفکران کلاسيک رفاه» از چند منظر شايان توجه و تقدير است:

اول، هر فصل ديدگاه يک يا چند متفکر دربارة ثروت، فقر و ارضاي نيازهاي پايه را به بحث مي‌گذارد و در طول فصل‌ها خواهيم ديد که هيچ توافقي ميان نويسندگان متعدد آن فصل دربارة اين مقولات و ضرورت آن براي رفاه وجود ندارد. در حقيقت، هر فصل از نيازهاي مادي و غيرمادي‌اي بحث مي‌کند که متفکران آنها را براي رفاه ضروري يا غيرضروري تشخيص داده‌اند.

دوم، هر فصل ديدگاه متفکران دربارة اهميت منابع گوناگون رفاه انسان را بحث مي‌کند: دولت، خانواده، انجمن‌هاي دوستانه يا خيريه و بازار کار. بنابراين، کتاب در مسيري تاريخي، خوانندگان را با ديدگاه‌هاي متفکران دربارة تکثر منابع رفاهي و اولويت آنها آشنا مي‌سازد.

سوم، هر فصل نشان مي‌دهد که چگونه ديدگاه متفکران دربارة رضايت از رفاه فردي، تحت تأثير نوع نگاه آنان به گروه‌هاي اجتماعي مختلف در جامعه است. 

چهارم، هر فصل به ديدگاه متفکران دربارة جايگاه زنان در جامعه توجه ويژه دارد. چون تا اين اواخر، برداشت‌هاي تاريخي از رفاه، اين موضوعِ بسيار مهم را ناديده گرفته‌اند. در فصل‌هاي مختلف خواهيم ديد که حتي برخي از متفکران راديکال از نظر سياسي، زنان را فرودست مردان دانسته و اعتقاد داشتند که جايگاه زنان در جامعه، بايد محدود به خانه و در نقش همسري يا مادري باشد.

پنجم، در فصل‌هاي مختلف، توجه ويژه‌اي به ديدگاه متفکران دربارة آموزش مي‌شود. چون اعتقاد عمومي بر اين است که آموزش براي تأمين رفاه فردي و جامعوي ضروري است. ديدگاه هميشگي در طول قرن‌ها بر اين است که بسياري از متفکران، آموزش را هم براي پسران و هم براي دختران ضروري دانسته‌اند و البته گاهي هم فقط براي پسران طبقات متوسط و بالاي جامعه.

ششم، هر فصل، درصورت امکان، از پنداشت متفکران دربارة طبيعت انسان بحث مي‌کند، چون اين پنداشت معمولاً بر ديدگاه آنان دربارة ماهيت نيازها و اينکه آنها بايد برطرف شوند يا خير و اگر بله، چگونه، تأثير مي‌گذارد. 

هفتم، هر فصل برخي از مفاهيم علوم فلسفي و سياسي را بررسي مي‌کند. چون اين مفاهيم، خواه مستقيم و خواه غيرمستقيم، بر تأمين رفاه انساني تأثير مي‌گذارند.

هشتم، اشارة تاريخي به ديدگاه متفکران دربارة رفاه، نيازمند آن است که حجم مشخصي از مباحث هر فصل به شرايط تاريخيِ اجتماعي، اقتصادي و سياسي اختصاص يابد و کتاب در اين زمينه، به خوبي عمل کرده است.

نهم، در کتاب حاضر، به سهم ويژة هر نويسنده در خارج از چارچوب موضوعات اصلي و مشترک همة متفکران اشاره شده است. ديدگاه‌هاي سيسِرو درزمينة سالمندي، بي‌نظير بود و تا به امروز هم مصداق دارند، ولو 2000 سال از عمر آن‌ گذشته باشد؛ تأکيد روسو بر مشارکت عمومي، مثال ديگري است؛ و جز اينها.     

خلاصه اينکه، مجلد حاضر اولين کتاب در ايران است که در متني منسجم با روايتي تاريخي به بررسي ديدگاه‌هاي شمار زيادي از نظريه‌پردازان از زمان‌هاي قديم تا قرن نوزدهم درزمينة موضوعات رفاه مانند ثروت، فقر و نابرابري، بردگي، مسايل جنسيت و خانواده، مراقبت از کودک و آموزش، جرم و مجازات، و نقش دولت در مقابل بازار در تدارک رفاهي مي‌پردازد. بررسي تاريخي انديشة رفاه نشان مي‌دهد که بسياري از ايده‌هاي مطرح در قرون پيشين، مي‌توانند امروزه مفيد واقع شوند: توضيحات افلاطون دربارة نحوة پيشگيري از فساد در سياستمداران؛ تأکيد ارسطو بر اينکه سازش و اعتدال اغلب بهترين چارة پيش‌روست؛ نظر سيسِرو پيرامون الزامات فردي و اجتماعيِ سالمندي؛ اعتقاد وُلستون‌کرافت به اينکه زنان بايد از نظر ذهني خود را از باورهاي اجتماعي مبني بر فرودستي‌شان رها کنند؛ نگاه روسو به اينکه مشارکت عمومي، اهرم ضروري براي مقابله با ازخودبيگانگي عمومي در برابر دولت‌هاي مرکزي است؛ و ادعاي پاين مبني بر اينکه تنها کساني مي‌توانند معناي فقر را به‌درستي درک کنند که فقر مزمن را تجربه کرده باشند؛ تمامي اينها، نمونه‌هاي اندکي از مفيدبودن برداشت‌هاي تاريخي از انديشة رفاه‌اند. 

به‌حتم کتاب اين امکان را براي خواننده فراهم مي‌کند که بتواند موضوعات معاصر رفاه را در چشم‌انداز تاريخي نگاه کند و از اين طريق موضوعات و پيچيدگي‌هاي مربوط به تدوين سياست‌هاي ضروري را بهتر درک کند.

فقدان چنين منبعي در ايران، بويژه براي دانشجويان رشته‌هاي سياست اجتماعي، رفاه اجتماعي و مددکاري اجتماعي بسيار بارز است. عليرغم اين، با توجه به دامنة گستردة موضوعات رفاهي مطروحه، اين کتاب مي‌تواند علاوه‌بر دانشجويان رشته‌هاي فوق، مورد استفادة دانشجويان رشته‌هاي علوم اجتماعي، اقتصاد، علوم سياسي، مديريت اجتماعي، مطالعات جنسيت و ساير رشته‌هاي مرتبط قرار گيرد.

عنوان: متفکران کلاسیک رفاه

نویسنده: ویک جورج

مترجم: آقای دکتر کرم حبیب پور

ناشر: انتشارات دانشگاه خوارزمی