منو های اصلی
Skip to Content

سرخط خبرها سرخط خبرها

تبیین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با بررسی دین اسلام و توسعه - دکتر حمزه نوذری

این کتاب به دنبال پاسخگویی به این سوال است که نسبت دین اسلام و توسعه از نوع تعارض است یا تمایز و یا تکمیل.  اگر قائل به تعارض و تمایز بین دین و توسعه باشیم، الگوی پیشرفت دینی منتفی است اما اگر مانند شریعتی به تکمیل بین دین اسلام و توسعه فکر کنیم، امکان تدوین الگوی پیشرفت ایرانی اسلامی ممکن است.

این کتاب علاوه بر بررسی دیدگاه های متفکران مسلمان درباب دین و توسعه، سعی دارد الگوی پیشرفت مد نظر شریعتی را تبیین کند. کتاب در بهار 95 و با شمارگان 1000 نسخه در انتشارات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت چاپ شده است.