منو های اصلی
Skip to Content

سرخط خبرها سرخط خبرها

آیین نامه ارتقای اعضای هیات علمی

 

جدول زیر مربوط به امتیازهای فعالیت های آموزشی آیین نامه جدید ارتقا است.

جدول امتیازهای فعالیت های آموزشی اعضای هیات علمی دانشگاه ها برای ارتقا

 
بند

موضوع

حداکثر امتیاز در واحد کار یا نیسمال

 

حداکثر امتیاز در هر موضوع

 

حداقل امتیاز لازم در هر دوره ارتقا

 

۱

رعایت نظم و انضباط درسی و شئونات آموزشی

 

۰.۷ ۷ ۵
۲

کیفیت تدریس

- ۸

کسب حداقل نمره ارزیابی برای دانشیاری و استادی به ترتیب ۱۶ و ۱۷(از ۲۰)

 

۳

کمیت تدریس

 

۵ ۳۰ ۱۵
۴

راهنمایی و سرپرستی پروژه کارشناسی در پایان دوره تحصیل

 

۰.۳ به ازای هر واحد ۵ -
 

حداقل امتیاز لازم از بندهای ۱ تا ۴

 

    ۲۰
 

حداکثر امتیاز قابل احتساب از بندهای ۱ تا ۴

 

  ۴۰  

در بند رعایت نظم و انضباط درسی و شئونات آموزشی امتیاز در کمیته ای مرکب از هیات رئیسه دانشکده متقاضی و مدیرگروه علمی ذی ربط با توجه به مواردی مانند تخصیص اوقات موظف تدریس در امور آموزشی، رعایت تقویم مصوب آموزشی محاسبه می شود.

همچنین در این آیین نامه کیفیت تدریس براساس میانگین امتیازدهی دانشجویان در کاربرگ های ارزیابی کیفیت تدریس متقاضی در چهار سال قبل از دوره ارتقا و ارزیابی گروه و دانشگاه سنجیده خواهد شد.

امتیاز کمیت تدریس برای هر واحد تدریس در این آیین نامه برای دوره های کاردانی ۰.۵، کارشناسی ۱ و کارشناسی ارشد یا دکتری حرفه ای ۱.۲۵ و دکتری یا دکتری تخصصی ۱.۵ است

 

برای ورود به سایت خبرگزاری مهر اینجا کلیک کنید.