منو های اصلی
Skip to Content

سرخط خبرها سرخط خبرها

انتشار شماره ی شماره یک سال هفتم (بهار و تابستان 1395) مجله مسائل اجتماعی ایران

انتشار شماره ی جديد مجله ی مسائل اجتماعی ايران

شماره یک سال هفتم (بهار و تابستان 1395) مجله مسائل اجتماعی ایران (دانشگاه خوارزمی) با مقاله های زیر منتشر شد:
 
1. سردي عاطفي؛ احساسات مهاجر درباره ی جامعه ی ميزبان (با تکيه بر روايت ‌هاي مهاجران افغان ساکن مشهد)/ آمنه اخلاقي، علي يوسفي، غلامرضا صديق اورعي.
2. موانع مشارکت زنان در فرايند توسعه ی اجتماعي/ منصوره اعظم آزاده، مرضيه مشتاقيان.
 3. رابطه ی سبک هاي فرزندپروري والدين و همنشيني با همسالان بزهکار/ کيوان اعظمي، رمضانعلي قادري ثانوي، منصور فتحي، حسن رفيعي، غلامرضا قائد اميني هاروني
4. مطالعه ی تأثير اندازۀ دولت بر شاخص توسعه ی انساني در طي سه دهۀ پس از انقلاب (1357-1387)/ علي شکوري، زهرا تقي زادة اصل
5. تبيين جامعه شناختي الگوي مصرف برق شهروندان مازندران/ صادق صالحي، جمال محمدي، لقمان امامقلي  
6. ادراک فساد و احساس عدالت اجتماعي/ مهدي محمدي، حسن رفيعي، ميرطاهر موسوي، سمانه حسين زاده
7. کيفيت کالبدي و اجتماعي فضاهاي شهري سنندج و پيوندهاي محله اي شهروندان/ صباح الدين مفاخري
8. گرايش  به ارتباط با جنس مخالف: مطالعه اي در باب نوجوانان پسرِ مشهد / محسن نوغاني دخت بهمنی، فردين محمّدي
9. مرزهاي جهاني توسعۀ اجتماعي در نظريه و عمل: اقليم، اقتصاد و عدالت (معرفی کتاب)/ مهدی ابراهيمی
10. شکاف ‌هاي جامعه ی ايراني (معرفی کتاب)/مسعود زماني

متن کامل مقاله‌ها در سايت مجله (http://ijal.khu.ac.ir) در دسترس است.

معرفي مجله: مجله مسائل اجتماعي ايران با امتياز علمي پژوهشي توسط گروه جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی منتشر می شود.

قلمرو اصلي فعاليت مجله، مسائل اجتماعي ايران، انتشار مقاله هاي علمي ـ پژوهشي تجربي معطوف به آسيب ها و مسائل اجتماعي ايران است، با وجود اين، تعريفي محدود از مسائل اجتماعي مورد نظر نیست و از مقاله هاي پژوهشي (نظري و تجربي) از حوزه هاي جامعه‌شناسي، مردم‌شناسي، جمعيت‌شناسي، مطالعات فرهنگي و رشته هاي مجاور که به توانايي ما در شناخت، تحليل و مديريت مسائل و شرايط اجتماعي دشوار و پيجيده ی جامعه ايران ياري رسانند، استقبال مي شود.

همچنین در هر شماره، معرفی و نقد 2 تا 3 کتاب جدید درباره مسائل اجتماعی (حدود 3000 کلمه) منتشر می شود.

مقاله هاي دريافتي بر اساس روال مجله هاي علمي پژوهشي پس از ارزيابي توسط داوران متخصص در حوزه ی مرتبط با مقاله و با نظر هيات تحريريه ی مجله، به چاپ خواهند رسيد. تلاش مي شود تا در کوتاه ترين زمان ممکن، نتيجه ی ارزيابي ها مشخص و به اطلاع نويسندگان محترم مقاله ها برسد.

از دانشگاهيان و پژوهشگران علوم اجتماعي دعوت مي شود تا مقاله هاي داراي ويزگي هاي فوق را براي انتشار در اين مجله ارسال فرمايند.

اميد است با همکاري و همراهي دانشگاهيان و پژوهشگران علوم اجتماعي، اين مجله به صورت منظم منتشر شود و در نشر دانش معطوف به  مسائل اجتماعي ايران مشارکت موثري داشته باشد.

 مدير مسئول: دکتر فاطمه جواهري
سردبير: دکتر سيد حسين سراج زاده

آدرس: تهران، خيابان شهيد مفتح، شماره 49، کدپستي 15614، صندوق پستي 15815-3587، دانشگاه خوارزمی، دانشکده علوم انساني و اجتماعی، دفتر مجله مسائل اجتماعی ایران.
تلفن و فاکس: 88828292،  پست الکترونيک: social.problems.iran@gmail.com

آدرس سایت مجله برای ارسال مقاله:
 http://ijal.khu.ac.ir