منو های اصلی
Skip to Content

سرخط خبرها سرخط خبرها

انتشار شماره ی شماره یک سال هشتم (بهار و تابستان 1396) مجله مسائل اجتماعی ایران

شماره جديد مجله مسائل اجتماعي ايران (دوفصل نامه) با مقاله هاي زير منتشر شد:
مقالات سال هشتم شماره 1 (بهار و تابستان 1396)
•  تأملي جامعه شناختي در باره مناسبات دانش،  نگرش و رفتارهاي زيست محيطي (مطالعة دانشجويان دانشگاه تهران)
مجتبي حمايت خواه جهرمي، فرهنگ ارشاد، پروانه دانش، مهدي قرباني
•  تبريز، شهر بدون گدا: مطالعة جامعه شناختي مواجهه شهروندان با پديده تکدي گري
سيدحسين سراج زاده، توکل آقاياري هير، نشمين خضري
•  مطالعة کيفي دلايل و پيامدهاي بيماري رواني/ اميد قادرزاده، ميديا درويش منش
•  بررسي تأثير مؤلفه‌هاي سبک زندگي بر نگرش دختران مجرد نسبت به ازدواج (مطالعة شاغلان دانشگاه علوم‌پزشکي شيراز)
زينب کاوه فيروز، اعظم صارم
•  تناقض های هویتی جوانان درکنش و واکنش با خانواده و جامعه با رویکرد زمینه-محور
سميه کلاني،خديجه سفيری
•  بررسی انزوای اجتماعی دختران مجرد و عوامل فرهنگی ـ اجتماعی مؤثر برآن (مطالعة دختران مجرد  بالای 30 سال شهر یزد)
فائزه السادات مدرسی یزدی، مهناز فرهمند، سید علیرضا افشانی 
•  فراتحليل تحقيقات انجام‌شده در حوزة مسائل اجتماعي ايران (با تأکيد بر سوءمصرف مواد)
سيد احمد ميرمحمدتبار، محمد مظلوم خراساني 
•  تبیین جامعه‌شناختی فرهنگ فقر روستایی (مطالعه‌ای در باب روستاهای استان اردبیل)
 محسن نیازی، طاها عشایری، موسی سعادتی، حسن منتظری خوش، فاطمه عمراني-نژاد
•  معرفی کتابِ زنان در جهان و ایران
کیهان صفری
•  معرفی کتابِ مجموعه مقالات گزارش وضعیت اجتماعی کشور
زینب محمودآبادی 
 
متن کامل مقاله‌ها در سايت مجله (http://jspi.khu.ac.ir) در دسترس است.