منو های اصلی
Skip to Content

سرخط خبرها سرخط خبرها

انتشار شماره ی شماره یک سال هشتم (بهار و تابستان 1396) مجله مسائل اجتماعی ایران

شماره جديد مجله مسائل اجتماعي ايران (دوفصل نامه) با مقاله هاي زير منتشر شد:

مقالات سال هشتم شماره 1 (بهار و تابستان 1396)

•  تأملي جامعه شناختي در باره مناسبات دانش،  نگرش و رفتارهاي زيست محيطي (مطالعة دانشجويان دانشگاه تهران)

مجتبي حمايت خواه جهرمي، فرهنگ ارشاد، پروانه دانش، مهدي قرباني

•  تبريز، شهر بدون گدا: مطالعة جامعه شناختي مواجهه شهروندان با پديده تکدي گري

سيدحسين سراج زاده، توکل آقاياري هير، نشمين خضري

•  مطالعة کيفي دلايل و پيامدهاي بيماري رواني/ اميد قادرزاده، ميديا درويش منش

•  بررسي تأثير مؤلفه‌هاي سبک زندگي بر نگرش دختران مجرد نسبت به ازدواج (مطالعة شاغلان دانشگاه علوم‌پزشکي شيراز)

زينب کاوه فيروز، اعظم صارم

•  تناقض های هویتی جوانان درکنش و واکنش با خانواده و جامعه با رویکرد زمینه-محور

سميه کلاني،خديجه سفيری

•  بررسی انزوای اجتماعی دختران مجرد و عوامل فرهنگی ـ اجتماعی مؤثر برآن (مطالعة دختران مجرد  بالای 30 سال شهر یزد)

فائزه السادات مدرسی یزدی، مهناز فرهمند، سید علیرضا افشانی 

•  فراتحليل تحقيقات انجام‌شده در حوزة مسائل اجتماعي ايران (با تأکيد بر سوءمصرف مواد)

سيد احمد ميرمحمدتبار، محمد مظلوم خراساني 

•  تبیین جامعه‌شناختی فرهنگ فقر روستایی (مطالعه‌ای در باب روستاهای استان اردبیل)

 محسن نیازی، طاها عشایری، موسی سعادتی، حسن منتظری خوش، فاطمه عمراني-نژاد

•  معرفی کتابِ زنان در جهان و ایران

کیهان صفری

•  معرفی کتابِ مجموعه مقالات گزارش وضعیت اجتماعی کشور

زینب محمودآبادی 

 

متن کامل مقاله‌ها در سايت مجله (http://jspi.khu.ac.ir) در دسترس است.