همکاران شاغل در کرج همکاران شاغل در کرج

  شماره تلفن دانشگاه در کرج:   34579600-026

ردیف

نام و نام خانوادگی

رسته شغلی

شماره تلفن داخلی

1

آقا سید جوادی  -   پریچهر

مسئول کتابخانه دانشکده

2416

2

آقایی کلیشمی   -   حسن

مسئول دفتر ریاست دانشکده

2322

3

احدی   -  هاجر

امور مالی

------

4

امیر   -   خدیجه

کارشناس گروه آموزشی معارف اسلامی

2304

5

بخشی   -   مرضیه

کارشناس رایانه و مسئول سایت کامپیوتر دانشکده

2437

6

بنفشه   -   موسی الرضا

رییس اداره آموزش دانشکده

2791

7

حسینی   -   سیده مریم

کاربر سایت آموزشی گلستان

2790

8

رضوی   -   رویاسادات

کتابدار

2416

9

سرمدی   -   مریم

کارشناس گروه آموزشی فلسفه و

کارشناس گروه آموزشی علوم قرآن و حدیث

2794

10

علی پور   -   فاضل

سایت کامپیوتر دانشکده

2437

11

قهرمانی    -   علی اکبر

متصدی امور عمومی سایت کامپیوتر

2437

12

گیوزاد    -   عطاءاله

کارشناس گروه آموزشی جامعه شناسی

2361

13

محمودی   -   افسانه

نامه رسان

2249

14

موسوی   -    لیلا

کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده

2489

15

نظری   -    محمد

کارپرداز

-------

16

والی صدیق   -    زینب

کتابدار

2416

17

یاراحمدی   -   مهتاب

کارشناس خدمات آموزشی

2249

18

هاشمی     -   اعظم

کارشناس گروه آموزشی تاریخ

2325