ظرفیت های آموزشی گروه آموزشی معارف اسلامی ظرفیت های آموزشی گروه آموزشی معارف اسلامی

 

نام رشته علمی

مکان ارائه

مقطع تحصیلی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

معارف قرآن

کرج

 

+

 

دروس عمومی

کرج

+

 

 

دروس عمومی

تهران +