ظرفیت آموزشی گروه آموزشی فلسفه ظرفیت آموزشی گروه آموزشی فلسفه

 

نام رشته علمی

مکان ارائه

مقطع تحصیلی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

فلسفه و حکمت اسلامی

تهران

 

 

 

کرج

+

 

 

فلسفه و کلام اسلامی- کلام اسلامی تهران   +  
کرج      

فلسفه و کلام اسلامی- فلسفه اسلامی

تهران

 

 

 

کرج

 

+

 

فلسفه دین

تهران

 

+

 

کرج

 

 

 

حکمت متعالیه تهران      
کرج     +