ظرفیت های آموزشی گروه آموزشی علوم قرآن و حدیث ظرفیت های آموزشی گروه آموزشی علوم قرآن و حدیث

 

نام رشته علمی

مکان ارائه

مقطع تحصیلی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

علوم قرآن و حدیث

تهران

 

 

 

کرج

+

 

 

الهیات و معارف اسلامی- علوم قرآن و حدیث

تهران

 

+

 

کرج