ظرفیت های آموزشی گروه آموزشی جامعه شناسی ظرفیت های آموزشی گروه آموزشی جامعه شناسی

 

نام رشته

مکان ارائه

مقطع تحصیلی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

پژوهش اجتماعی

تهران

 

+

 

کرج

+

+

 

خدمات اجتماعی

تهران

 

 

 

کرج

+

 

 

جامعه شناسی

تهران

 

+

 

کرج

 

+

 

سیاستگذاری فرهنگی

تهران

 

 

+

کرج

 

 

+

 

مسایل اجتماعی ایران

تهران     +
کرج