ظرفیت های آموزشی گروه آموزشی تاریخ ظرفیت های آموزشی گروه آموزشی تاریخ

نام رشته علمی

مکان ارائه

مقطع تحصیلی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

تاریخ

تهران

 

 

 

کرج

+

 

 

تاریخ ایران اسلامی

تهران

 

+

 

کرج

 

 

 

تاریخ اسلام

تهران

 

 

 

کرج

 

+

 

تاریخ تشیع

تهران

 

 

 

کرج

 

+

 

تاریخ انقلاب اسلامی

تهران

 

+

 

کرج

 

 

 

تاریخ ایران بعد از اسلام

تهران

 

 

 

کرج

 

 

+