تاریخچه دانشکده تاریخچه دانشکده

به نام خداوند جان و خرد

 

 تاریخچه دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

 دانشکده ادبیات و علوم انسانی در پی تفکیک دانش­سرای عالی به سه دانشکده در سال 1353 به طور مستقل فعالیت خود را آغاز کرد و در سال 1394 با مصوبه هیات امنای دانشگاه و تایید وزیر محترم علوم، به سه دانشکده ادبیات و زبان‌ها، علوم انسانی و اجتماعی و حقوق و علوم سیاسی به قرار زیر تفکیک شد:

دانشکده ادبیات و زبان‌ها شامل گروه‌های آموزشی:

- زبان وادبیات فارسی                   - زبان و ادبیات عربی                  - زبان‌های خارجه

 

دانشکده علوم انسانی واجتماعی شامل گروه‌های آموزشی:

- تاریخ                 - جامعه شناسی                  - علوم قرآن و حدیث

- فلسفه                 - معارف اسلامی

 

دانشکده حقوق و علوم سیاسی شامل گروه‌های آموزشی:

- حقوق خصوصی                  - حقوق جزا و جرم‌شناسی                  - حقوق بیت الملل

- علوم سیاسی                     - روابط بین الملل

 

وضعیت اعضای هیات علمی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی:

- استاد تمام: 1 نفر                     - دانشیار: 13 نفر

- استادیار: 30 نفر                     - مربی: 4 نفر