اعضای هیئت علمی گروه آموزشی معارف اسلامی اعضای هیئت علمی گروه آموزشی معارف اسلامی

عکس

مشخصات عضو هیات علمی

علی اکبر ایمانی

استادیار

تخصص: کلام اسلامی

رایانامه:  dr.imani88@gmail.com

سید شهاب الدین  حسینی

استادیار

تخصص: عرفان اسلامی

رایانامه:  hosaini.qom1@gmail.com

نادر شکراللهی

استادیار

تخصص: فلسفه تطبیقی

رایانامه:  nadershokrollahi@gmail.com

سید محمد حسین موسوی پور

 

استادیار

 

تخصص: فلسفه

 

رایانامه:  musavipour@gmail.com

علیرضا دهقان پور

استادیار

تخصص: مدرسی معارف اسلامی

رایانامه:  dehqanpour@gmail.com

صادق رزاقی

استادیار

تخصص: فقه و اصول

رایانامه: razzaghi@khu.ac.ir

 حسن عاشوری قاضی محله

مربی

تخصص: الهیات و معارف اسلامی

رایانامه:  hassanashoori834@gmail.com

 اعظم عبادی

مربی

تخصص: فلسفه و کلام اسلامی

رایانامه:  ebadi@khu.ac.ir