اعضای هیات علمی گروه آموزشی فلسفه اعضای هیات علمی گروه آموزشی فلسفه

عکس

مشخصات عضو هیات علمی

مرتضی فتحی زاده

دانشیار

تخصص: فلسفه و کلام اسلامی(گرایش حکمت متعالیه)

رایانامه:   mfathizadeh@gmail.com

 امیر شیرزاد

دانشیار

تخصص: کلام اسلامی

رایانامه:   amir.shirzad@iran.ir

قدرت ا... قربانی

دانشیار

تخصص: فلسفه

رایانامه:   qorbani48@gmail.com

رسول رسولی پور

استادیار

تخصص: فلسفه(زبان شناسی دینی)

رایانامه:   rasouli@khu.ac.ir

محمد جواد رضایی ره

استادیار

تخصص: فلسفه و کلام اسلامی(گرایش حکمت متعالیه)

رایانامه:   rezaeirah@yahoo.com

مرتضی میرباقری

استادیار

تخصص: فلسفه و کلام اسلامی(گرایش حکمت متعالیه)

رایانامه:   dr.mirbagheri@gmail.com

عباس شیخ شعاعی

استادیار

تخصص: فلسفه تطبیقی

رایانامه:   sheikhshoaee@khu.ac.ir

شاکر لوایی

استادیار

تخصص: فقه و مبانی حقوق اسلامی

رایانامه:   shakerlavaei@gmail.com

مهدی غیاثوند

استادیار

تخصص: فلسفه- فلسفه معاصر

رایانامه:   mahdi.ghiasvand@gmail.com

بهرام علیزاده

استادیار

تخصص: فلسفه- فلسفه معاصر

رایانامه:   bahramalizadeh58@gmail.com