اعضای هیئت علمی گروه آموزشی علوم قرآن و حدیث اعضای هیئت علمی گروه آموزشی علوم قرآن و حدیث


عکس

مشخصات عضوهیئت علمی

سید هدایت جلیلی

استادیار

تخصص: مدرسی الهیات و معارف- علوم قرآنی و حدیث

رایانامه:  shjalili@gmail.com

 فاطمه سادات تهامی

استادیار

تخصص: علوم قرآن و حدیث

رایانامه:  ftahami2002@gmail.com

روح ا... نجفی

استادیار

تخصص: الهیات و معارف اسلامی- علوم قرآن و حدیث

رایانامه:  rnf1981@yahoo.com

عبدالله میراحمدی

استادیار

تخصص: علوم قرآن و حدیث؛ کلام اسلامی

رایانامه:

محمود مکوند

استادیار

تخصص: الهیات و معارف اسلامی- علوم قرآن و حدیث

رایانامه:

محمد علی خوانین زاده

استادیار

تخصص: علوم قرآن و حدیث

رایانامه: alikhavanin@ut.ac.ir