اعضای هیات علمی گروه آموزشی جامعه شناسی اعضای هیات علمی گروه آموزشی جامعه شناسی

 

عکس

مشخصات عضو هیات علمی

  سیدحسین  سراج زاده

  دانشیار

  تخصص: روش‌شناسی، جامعه شناسی دین، مسائل اجتماعی، کجروی اجتماعی

  رایانامه:  serajsh@yahoo.com & serajzadeh@khu.ac.ir

  فاطمه  جواهری

  دانشیار

  تخصص: جامعه شناسی ارتباطات جمعی، پزشکی، زنان

  رایانامه:  javaheri@khu.ac.ir

  بیژن  زارع

  دانشیار

  تخصص: جامعه شناسی آموزش و پرورش، قشربندی و نابرابری اجتماعی، توسعه فرهنگی و اجتماعی، کارآفرینی، جامعه شناسی جنگ و انقلاب، پوشاک

 رایانامه:  dr_bizhanzare@yahoo.com

  مسعود گلچین

  دانشیار

  تخصص: نظریه های جامعه‌شناسی؛ جامعه‌شناسی خانواده، زنان و جوانان؛ آسیب شناسی و مسائل اجتماعی؛ اندیشه اجتماعی متفکران مسلمان؛ تغییرات اجتماعی

  رایانامه:  golchin_masoud@Yahoo.com

  شهلا  باقری

  دانشیار

  تخصص:  جامعه شناسی فرهنگی، فلسفه علوم اجتماعی، جامعه شناسی معرفت، بررسی مسائل زنان و خانواده

  رایانامه:  sbagheri@khu.ac.ir

  قربانعلی  سبکتکین

  استادیار

  تخصص:  جامعه شناسی سیاسی، جامعه شناسی فرهنگ، جامعه شناسی جمعیت

  رایانامه:  saboktakingh@khu.ac.ir

  علیرضا  قبادی

  استادیار

  تخصص: جامعه شناسی نظری- فرهنگی، مردم شناسی، روش تحقیق کیفی، جامعه شناسی ادبیات

  رایانامه:  ghobadidr@gmail.com

  زینب  کاوه فیروز

  استادیار

  تخصص:  جمعیت شناسی، جامعه شناسی جمعیت، روش تحقیق

  رایانامه:  z.kavehfirouz@gmail.com

  سید حسین نبوی

  استادیار

  تخصص:  جامعه شناسی فرهنگی، نظریه های جامعه شناسی،

  رایانامه:  nabavee@gmail.com

  حمزه نوذری

  استادیار

  تخصص:  جامعه شناسی اقتصادی، جامعه شناسی توسعه، کار و اشتغال، کارآفرینی، اقتصاد شهر

  رایانامه:  hnozari@ut.ac.ir

  رضا صفري شالي

  استادیار

  تخصص:  رفاه و خدمات اجتماعی

  رایانامه: reza_safaryshali@yahoo.com

  کرم حبیب‌پور

  استادیار

  تخصص: توسعه، سياست و رفاه اجتماعي، روش‌شناسي‌ (کمي، کيفي و تلفيقي)، مطالعات  جنسيتي

  رایانامه:  karamhabibpour@yahoo.com

  علیرضا کریمی

  استادیار

  تخصص: آمار و روش تحقیق، جامعه شناسی صنعتی، کیفیت زندگی، جامعه‌شناسی توسعه

  رایانامه:  alireza.karimi@ut.ac.ir

  صلاح الدین قادری

  استادیار

  تخصص: مسائل اجتماعی ایران، جامعه شناسی انحرافات اجتماعی؛ روش تحقیق کمی و کیفی، جامعه شناسی ادبیات و هنر، فلسفه علوم اجتماعی

  رایانامه:  salahedin.gh@gmail.com