اعضای هیئت علمی گروه آموزشی تاریخ اعضای هیئت علمی گروه آموزشی تاریخ

 

عکس

مشخصات  عضو هیات علمی

  حسین مفتخری

  استاد

  تخصص: تاریخ ایران بعد از اسلام

  رایانامه:  moftakhari@khu.ac.ir

  سهراب یزدانی

  دانشیار

  تخصص: جامعه شناسی سیاسی

  رایانامه:  sohrab_yazdani_78@yahoo.com

  صالح پرگاری

  دانشیار

  تخصص: تاریخ ایران بعد از اسلام

  رایانامه: pargarisaleh@yahoo.com

  فواد پورآرین

  دانشیار

  تخصص: تاریخ ایران بعد از اسلام

  رایانامه:  por721@yahoo.com

  ابوالفضل رضوی

  دانشیار

  تخصص: تاریخ ایران بعد از اسلام

  رایانامه: razavi_edu@yahoo.com

محمدحسن رازنهان

  دانشیار

  تخصص: تاریخ ایران بعد از اسلام

  رایانامه: hasan_raznahan@yahoo.com

  میرهادی حسینی

  استادیار

  تخصص: تاریخ ایران بعد از اسلام

  رایانامه: hosseini@khu.ac.ir

  مرتضی تهامی

  استادیار

  تخصص: فرهنگ وزبان های باستان

  رایانامه: m.tahami2013@gmail.com

  اسماعیل چنگیزی

  استادیار

  تخصص: فرهنگ وتمدن اسلامی

  رایانامه: Ardeha1340@yahoo.com

   کاظم میقانی

  استادیار

  تخصص: تاریخ ایران بعد از اسلام

  رایانامه: mkmashhad@gmail.com

   حسین محمدی

  استادیار

  تخصص: تاریخ ایران باستان

  رایانامه: h.mohammadi@khu.ac.ir

   هما رضوانی

  مربی

  تخصص: تاریخ ایران باستان

  رایانامه: Homa.rezvani@yahoo.com