اطلاعات تماس اطلاعات تماس

تماس با دانشکده

نشانی :

 

1-       تهران – خیابان شهید مفتح نرسیده به انقلاب – شماره 49 – دانشگاه خوارزمی - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی - كدپستی 14911-15719

 

شماره تماس : 88306651-21-98+

شماره دورنما:  88820530-21-98+

 

2-       كرج – انتهای خیابان شهید بهشتی – میدان دانشگاه – دانشگاه خوارزمی - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی -  كد پستی 37551- 31979

 

شماره تماس :34550704-26-98+

شماره دورنما:  34511002-26-98+